Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Головна сторiнка
Лабораторiя структурних дослiджень напiвпровiдникiв (пiзнiше вiддiл) була заснована в 1960 р. з перших днiв iснування Iнституту напiвпровiдникiв АН УРСР. Органiзатором i першим завiдувачем був професор Л.I. Даценко - вiдомий вчений-фiзик, педагог.

При безпосереднiй участi Л.I. Даценка була започаткована чiтка система послiдовної пiдготовки спецiалiстiв через аспiрантуру. Активiзувалась науково-дослiдна робота i визначився науковий напрямок вiддiлу: “Дифракцiя рентгенiвських променiв в реальних напiвпровiдникових кристалах".

Найважливiшi результати по фiзицi розсiяння випромiнювань реальними кристалами, а також багатошаровими квантово-розмірними структурами, які мiстять дефекти рiзної природи і порушення композицiї  узагальненi в 11 монографiях спiвробiтникiв вiддiлу. Розробки нових неруйнуючих методiв дiагностики кристалiчного стану захищенi 24 авторськими свiдоцтвами та 11 патентами України. Спiвробiтниками вiддiлу в рiзний час було одержано п'ять Державних премiй України в галузi науки i технiки:  1983 р. - Даценко Л.І., 1994 р. - Даценко Л.І. Мачулін В.Ф., Хрупа В.І.1995 р. - Прокопенко І.В., 2003 р. - Мачулін В.Ф., 2007 р. - Кладько В.П. та дві Премії Президента України для молодих вчених (2013 р. Кучук А.В.Сафрюк Н.В.). 

З 2004 р. вiддiлом керує член-кореспондент НАН України, доктор фiз.-мат. наук, професор Кладько В.П.

Всього спiвробiтниками вiддiлу захищено 40 кандидатських i 7 докторських дисертацiй (серед них 1 академік НАНУ та 1 член-кореспондент НАНУ). 

Докладнiше про iсторiю вiддiлу та його основнi досягнення читайте в роздiлi "Iсторiя вiддiлу".
 
© 2006-2024